Yarının Türkiye’si için; Ortak Politikalar Mutakabat Metni

GERİ DÖN

Diğer

Yarının Türkiye’si için; Ortak Politikalar Mutakabat Metni

Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu’nun liderliğinde altı siyasi partinin ortak çalışmasıyla hazırlanan Ortak Politikalar Mutabakat Metni; Yarının Türkiye’si sloganıyla tanıtıldı.

240 sayfadan oluşan ve toplantıda açıklanan metinde 9 ana başlık, 2 binin üzerinde madde yer aldı.

 

 

 

CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal’ın liderliğinde altı siyasi partinin ortak çalışmasıyla hazırlanan Ortak Politikalar Mutabakat Metni; Yarının Türkiye’si sloganıyla tanıtıldı.

240 sayfadan oluşan ve toplantıda açıklanan metinde 9 ana başlık, 2 binin üzerinde madde yer aldı.

 

Ortak Politikalar Mutakabat Metni’nin 9 ana maddesini; Hukuk Adalet ve Yargı; Kamu Yönetimi, Yolsuzlukla Mücadele, Şeffaflık ve Denetim; Ekonomi, Finans ve İstihdam; Bilim, AR-GE, Yenilikçilik, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm; Sektörel Politikalar, Eğitim ve Öğretim, Sosyal Politikalar; Dış Politika, Savunma, Güvenlik ve Göç Politikaları başlıkları oluşturdu.

 

Cumhuriyet Halk Partisi Ekonomi Politikaları ve İşveren Örgütleri Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak; Yasama Reformu, Yürütme Reformu, Yargı Reformu, Temel Hak ve Hürriyetler, Seçim ve Siyasi Partiler Mevzuatı alt başlıklarından oluşan Hukuk, Adalet ve Yargı ana başlığındaki bazı maddeleri şu şekilde açıkladı:

- ‘’Demokratik, adil bir sistem için güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz. Anayasal ve yasal değişiklikleri ivedilikle hayata geçireceğiz.’’

- Milletlerarası sözleşmelerden geri çekilme yetkisinin Meclis’e ait olduğunu anayasal güvence altına alacağız.

-‘’Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde başkanı ana muhalefet milletvekilleri arasından seçilen Kesin Hesap Komisyonu kuracağız.’’

- ‘’Cumhurbaşkanının 7 yıl süreyle bir dönem seçilebilmesine, seçildikten sonra partisi ile ilişiğinin kesilmesine ve görev sonrasında aktif siyasete dönememesine ilişkin düzenleme yapacağız.’’

- ‘’Seçim barajını yüzde 3’e düşüreceğiz.’’

 

DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Başkanı İbrahim Çanakçı; Temel Ekonomik Hedefler, Ekonomi Kurumlarının Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması, Merkez Bankası Bağımsızlığının Teminat Altına Alınması, Para Politikası, Kamuda İsrafla Mücadele, Bütçe ve Kamu Harcamaları, KİT’ler ve Diğer Kamu, Vergi, Kamu-Özel İşbirliği Projeleri, Finans Sektörü Politikaları, İstihdam ve İşsizlikle Mücadele Politikaları alt başlıklarından oluşan Ekonomi, Finans ve İstihdam ana başlığındaki bazı maddeleri şu şekilde açıkladı:

 

- ‘’Enflasyonu iki yıl içinde düşük tek haneye kalıcı bir biçimde indireceğiz.’’

- ‘’Türk lirasına yeniden itibar ve istikrar kazandıracağız.’’

- ‘’Ortalama büyüme hızının yüzde 5’in üzerinde gerçekleşmesini sağlayacağız.’’

- ‘’Beş yılın sonunda dolar cinsinden kişi başına milli gelirimizi en az iki katına çıkaracağız.’’

- ‘’Beş yılda en az 5 milyon ilave, nitelikli ve insan onuruna yaraşır gelir sağlayan iş imkanı oluşturacak, işsizliği tek haneye indireceğiz.’’

 

Demokrat Parti Ekonomik İşler Başkanı Bülent Şahinalp Bilim Politikası, Tersine Beyin Göçü, AR-GE ve Yenilikçilik, Girişimcilik, Dijital Dönüşüm alt başlıklarından oluşan Bilim, AR-GE, Yenilikçilik, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm ve Okul Öncesi Eğitim, İlköğretim, Ortaöğretim, Yükseköğretim, Öğretmen, Özel Eğitim, Özel Yetenekli Öğrenciler, Yaşam Boyu Eğitim ve Okullar alt başlıklarından oluşan Eğitim ve Öğretim ana başlığındaki bazı maddeleri şu şekilde açıkladı:

‘’Bilim politikamızı, insan, özgürlük, demokratik eğitim, bilimsel düşünme, girişimcilik ve teknoloji üretimi odaklı bir anlayışla yürüteceğiz.’’

‘’Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunu tekrar çalışır hale getireceğiz.’’

‘’TÜBİTAK’ı sadece Araştırma Enstitüleri ile kritik alanlarda ileri araştırmalar yapan bir kurum haline getireceğiz.

‘’Eğitim kurum ve süreçlerini cinsiyet, etnik köken, din, dil, yerleşim yeri, sağlık durumu, sosyo-ekonomik koşulları ayırt etmeden, fırsat eşitliği ve adaletini ve herkesin nitelikli eğitim hakkını garanti altına alan kapsayıcı bir anlayışla düzenleyeceğiz.’’

‘’Zorunlu eğitimi 1 yılı okul öncesi eğitim, 5 yılı ilkokul, 4 yılı ortaokul, 3 yılı ise lise olmak üzere 1+5+4+3 şeklinde uygulayacağız.’’

 

 

 

Gelecek Partisi Politika İzleme Kurulu Başkanı Feridun Bilgin; Tarım, Sanayi ve Teknoloji, Savunma Sanayii, Enerji, Madencilik, Ulaştırma, Lojistik ve Gümrükler, Dış Ticaret Politikası, İç Ticaret ve Rekabet Politikası, Küçük ve Orta Boy İşletmeler, Esnaf ve Sanatkârlar, Yeni Nesil Hizmet Sektörleri, Turizm, Kültür, İklim Değişikliği, Doğa Hakları ve Çevre, Hayvan Hakları, Ormanlar, Su Yönetimi, Kentleşme, Afet Yönetimi, Bölgesel, Kentsel ve Kırsal Kalkınma alt başlıklarından oluşan Sektörel Politikalar ana başlığındaki bazı maddeleri şu şekilde açıkladı:

- ‘’Tarım ve Orman Bakanlığı’nı “Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanlığı” olarak yeniden yapılandıracağız.’’

- ‘’Tarımsal ürün alım fiyatlarını ekim öncesi ilan edecek, girdi desteklerini çiftçi tarlasını sürmeden, süt sağılmadan, besi hayvanı kesime gitmeden önce verecek, diğer destek ödemelerini üretim sonrası 90 gün içinde ödeyeceğiz.’’

- ‘’Esnaf Ahilik Sandığı’na dahil esnaflarımızın katkı payı oranını düşürecek, kısa çalışma ödeneği gibi gelir kaybını telafi edecek uygulamalardan faydalanmalarını sağlayacağız.’’

- ‘’Küçük esnafımızı zincir marketler, büyük marketler, AVM’ler karşısında korumak ve haksız rekabeti önlemek amacıyla gerekli düzenlemeleri hızla hayata geçireceğiz.’’

- ‘’Bağımsız çalışan sanatçıların sosyal güvenlik ve emeklilik haklarıyla ilgili yaşanan sorunları

gidereceğiz.’’

-‘’Merkezi yönetim ve yerel yönetim iş birliğinin sağlanacağı, mülkiyet hakkının ihlal edilmeyeceği ve aksaklıkların giderildiği bir Kentsel Dönüşüm Yasası çıkaracağız.’’

 

Kalkınma Politikaları Başkanımız Ümit Özlale; Sosyal Yardımlar ve Hizmetler, Sosyal Güvenlik, Çalışma Hayatı, Engelliler, 65 Yaş ve Üzerindeki Vatandaşlarımız, Şehit Yakınları ve Gaziler, Konut ve Barınma, Sağlık, Aile ve Çocuk, Kadın, Gençlik, Spor, Uyuşturucuyla Mücadele alt başlıklarından oluşan Sosyal Politikalar ana başlığındaki bazı maddeleri şu şekilde açıkladı:

-‘’Devlet okullarında okuyan bütün çocuklarımıza bedava kahvaltı ve öğle yemeği vereceğiz.’’

‘’Geliri belirli düzeyin altındaki ailelere gelirlerini insan onuruna yaraşır bir yaşam sağlayacak seviyeye yükseltmek amacıyla Devlet tarafından aile bazında, hak temelli, arz odaklı ve kurumsallaşmış bir yapıda “Gelir Desteği” sağlayacağız.’’

‘’Emekli aylıklarının artışında sadece enflasyonu değil, büyümeden kaynaklı refah artışını da hesaba katacağız.’’

‘’Gençlere nitelikli barınma imkânı sağlamak üzere tüm üniversitelerin içinde veya yakınında yeterli sayıda öğrenci yurdu açacağız.’’

‘’Türkiye’nin her bölgesinden genç katılımını destekleyerek Türkiye Gençlik Meclisi/ Platformu’nu kuracağız.’’

 

 

 

Saadet Partisi Ekonomik ve Sosyal İlişkiler Başkanı Sabri Tekin; Dış Politika, Milli Savunma, Güvenlik ve Terörle Mücadele, Siber Güvenlik, Göç ve Sığınmacı Politikaları alt başlıklarından oluşan Dış Politika, Savunma, Güvenlik ve Göç Politikaları ana başlığındaki bazı maddeleri şu şekilde açıkladı:

-‘’Dış politikamızın mihenk taşı olan “Yurtta Barış Dünyada Barış” şiarını yeniden temel dış politika ilkemiz olarak benimseyeceğiz.’’

-‘’NATO bünyesindeki katkılarımızı rasyonel bir zeminde ve ulusal çıkarlarımızı gözeterek sürdüreceğiz.’’

-‘’Millî Savunma Bakanlığı teşkilat yapısını gözden geçirecek, Kuvvet Komutanlıklarını tekrar Genel Kurmay Başkanlığı’na bağlayacağız.’’

-‘’Düzensiz göçün kaynağı olan ülkelerle Geri Kabul Anlaşmaları yapacağız.’’

- ‘’Türkiye’ye bir ‘tampon ülke’ muamelesi yapılmasına izin vermeyeceğiz.‘’