6 Şubat, 2019

İYİ Parti'nin Andımız ile İlgili Vermiş Olduğu Önerge Reddedildi

Andımız'ın okullarda tekrar okutulmasına dair Danıştay kararının uygulanmaması konusunda verdiğimiz araştırma önergesi; AK Parti ve Hdp'nin RED, MHP'nin ÇEKİMSER oyları ile reddedilmiştir. 

Önerge Metni:

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Milli Eğitim Bakanlığı, Danıştay’ın Andımızla ilgili vermiş olduğu kararı uygulamamakla, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. Maddesi ile 52. Maddesini ihlal ettiği, Yargının kararları yerine getirilmemiş olup Türk Ceza Kanunun 257. Maddesinde yer alan “Görevi Kötüye Kullanma Suçu” oluşturduğu açıkça ortadadır. Sorunların çözümü için gerekli araştırmaları yapmak üzere Anayasa’nın 98’inci, İçtüzüğün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca Meclis Araştırmasını arz ederiz.

 

 

GEREKÇE

 

80 yıldır her sabah öğrenciler tarafından okunan “Öğrenci Andı” diğer adıyla andımız 8 Ekim 2013 yılında kaldırıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Öğrenci Ant’ının okutulmasının kaldırılmasına karşılık açılan davada, 5 yıl sonra Danıştay 8.Dairesi 24.04.2018 tarih ve 2013/10506E. 2013/2318K. sayılı kararı ile Öğrenci Andının uygulamadan kaldırılması düzenlemesinin hukuka aykırı olduğuna hükmederek uygulamanın kaldırılmasına ilişkin yönetmelik maddesinin iptaline karar vermiştir.

 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. maddesinde, “Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü̈ geçemez.” şeklindeki hükmü bağlanmıştır ve aynı Kanununun 52. Maddesinde “Temyiz veya istinaf yoluna başvurulmuş̧ olması, hâkim, mahkeme veya Danıştay kararlarının yürütmesini durdurmaz. Ancak, bu kararların teminat karşılığında yürütmesinin durdurulmasına temyiz istemini incelemeye yetkili Danıştay dava dairesi, kurulu veya istinaf başvurusunu incelemeye yetkili bölge idare mahkemesince karar verilebilir.”

 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. Maddesinde ve 52. Maddesinde açıkça belirtilmesine rağmen Milli Eğitim Bakanlığı 30 gün içinde mahkeme kararına itiraz etmiş olsa bile, mahkeme kararının uygulanması için Valiliklere talimat göndermemiştir. Bu uygulama ile Türk Ceza Kanunun 257. Maddesinde açıkça belirtilen; “Madde 257- (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” Görevi kötüye kullanma suçunu işlemektedir. Yargı kararlarının uygulanmasını sağlamak amacıyla; Anayasanın 98, İç Tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması uygun olacaktır.