26 Eylül, 2018

Yasin Öztürk Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sn. Süleyman Soylu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla 26.09.2018

Yasin ÖZTÜRK

Denizli Milletvekili

24.12.2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. maddesiyle, 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 25. maddeye dayanılarak “ Kamu Kurum ve Kuruluşlarında personel çalıştırılmasına bağlı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya Mahalli İdare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin Geçici 23. ve Geçici 24. maddelerin uygulanmasına dair usul ve esaslar “ yayımlanmıştır.

Geçici 25. madde, bu maddelerin uygulanmasında ortaya çıkacak tereddütleri giderecek idareler Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı , İçişleri Bakanlığı , Hazine Ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir demektedir . Bu kapsamda;

1- İhale kapsamında alt işveren;

Askerlik, doğum izni, yıllık izin, sağlık raporu vs. haller nedeniyle çalıştırılamayan işçiler yerine idarelerde hizmetlerin aksamaması amacıyla ikame edilen işçilerden bir kısmı,

yani kamuoyunda “Joker Personel olarak bilinen personelden bir kısmı;

04.12.2017 tarihi itibarıyla çalıştırılma şartını düzenleyen ilgili hükümlerin çerçevesince gerekli şartları sağlayabildiği halde, alt işveren 04.12.2017 günü işe çağırmadığı için dolayısıyla aylık hizmet belgesinde yukarıdaki tarihte çalışıyor görünmediği için kadro alamamıştır.

Bu konuda kamuoyunda “ 4 Aralık mağdurları “ diye bilinen taşeron işçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi hakkında bir çalışmanız mevcut mudur?

Bu kapsamda bulunan kaç işçi olmuştur?

2- 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. Maddesi 1.fıkrasıyla Belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu Mahalli idare birlikleri, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarıdan fazlası Belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketler, Belediye İktisadi Teşekkülleri de sürekli işçi statüsünde kadro alabileceklerdir.

Belediyeler 5393 sayılı Kanunun 70. Maddesi çerçevesinde; Büyükşehir Belediyeleri ise 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununun 26. Maddesine göre ve ilgili maddelerde belirtilen şartlar muhaceresinde şirket kurabilirler. Bu şirketlerin özel hukuk tüzel kişilikleri bulunup bağımsız bütçeleri bulunmaktadır. Dolayısıyla Belediye İktisadi Teşekkülleri (B.İ.T) Ticari Tüzel kişiliklerdir.

Belediye İktisadi Teşekküllerine Personel çalıştırılmasına bağlı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan kaç kişi Sürekli İşçi statüsünde kadroya alınmıştır?

3- Bu Kanun Hükmünde Kararname ile sürekli işçi kadrosuna alınan personelden daha sonra işten çıkarılanlar var mıdır?

Özellikle Belediye İktisadi Teşekküllerinde bu şekilde işten çıkarılan Kaç kişi vardır?

4- Çıkarılan taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosunda işe alınması kapsamında 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127.maddesinde Geçici 23.maddesinin ( ç ) bendi uyarınca, alt işverenin işçisi olarak çalıştığından dolayı tanınan haklar karşılığında herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir “sulh sözleşmesi beyanı şartı vardır.

Alt işverenden doğan geçmiş hak ve alacaklarını imzaladığı sulh sözleşmesi ile kaybettirdiğiniz bu işçilerin uğradığı zararı tazmin için yapılan bir çalışmanız var mıdır?

Medeniyet yolunun taşlarını
sadece cesurlar döşer...

Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı

AYRINTILI BİLGİ