8 Ağustos, 2018

Lütfü Türkkan Kanun Teklifi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Alacağını tahsil edemeyen nafaka alacaklılarının haklarının korunmasına Dair Kanun Teklifim ve gerekçesi ekte Başkanlığınıza sunulmuştur. Gereğini arz ederim. 08.08.2018

Saygılarımla.

Lütfü TÜRKKAN

Kocaeli Milletvekili

İYİ Parti Grup Başkan Vekili

GENEL GEREKÇE

2018’in ilk 3 aylık dönemine kadar yapılan istatistiklere göre; ülkemizde son 10 yılda evlenen çiftlerin sayısı azalırken, boşananların sayısı yüzde 29 artmış, 2008 yılında 641 bin 973 kişi dünya evine girerken, bu rakam 2017 yılında 596 bin 459 kişi olarak belirlenmiştir. Buna karşın, 2008 yılında 99 bin 663 olan boşanma sayısı, 2017 yılında 128 bin 411 olmuştur.

Böylelikle son 10 yılda evlenen çift sayısı 6 milyon 6 bin 732 olurken, boşanan çift sayısı 1 milyon 218 bin 458 olarak kaydedilmiştir.

Her yıl artarak devam eden boşanmalar nedeniyle boşanan çiftlerin çocuk ya da çocukları aile sıcaklığından uzak, maddi ve manevi yetersizlikler içerisinde yaşam mücadelesi vermektedir. Bu durumdaki çocukların suça itilmeleri, zararlı madde bağımlısı olmaları ve istismar edilmeleri daha kolay olduğu için bu konu büyük önem taşımaktadır.

Boşanmaların büyük çoğunluğunun nedeni ailelerin geçim sıkıntısı nedeni ile gerçekleşmektedir.

Evini geçindirmeye çalışan birçok kişi, ailesini geçindirecek bir işe ve gelire sahip değildir. Bu şekilde başlayan aile içi huzursuzluklar ne yazık ki ailelerin parçalanmasına neden olmaktadır.

Boşanma davaları sürerken mahkemeler genelde kadına ve fiilen kadın/anne yanında kalan (kadınla/anneyle birlikte yaşayan) çocuk ve çocuklara tedbir nafakası bağlamakta ve çoğunlukla da dava sonunda, mahkeme kararının kesinleşmesi ile birlikte kadına bağlanan nafakanın yoksulluk nafakası, çocuk ya da çocuklara bağlanan nafakanın iştirak nafakası olarak devamına karar vermektedir.

Mahkeme kararları incelendiğinde; talep edilmişse neredeyse tamamına yakınında nafakaya hükmedildiği görülmektedir. Bu görüntü, birçok sorunu yokmuş gibi göstermektedir. Çünkü özellikle geçim sıkıntısına, yani evi geçindiren kişinin ailesini geçindirecek iş ve gelire sahip olmaması nedenine bağlı boşanmalarda mahkemece bağlanan nafaka çok önemli oranda borçlunun ödeme kabiliyetinin yokluğu sebebiyle tahsil edilememektedir. Zaten ödeme imkanı olsa bu boşanmaların önemli bir kısmı çoğunlukla yaşanmayacaktır. Bu durumda nafaka bağlanmış ve mağduriyeti giderilmiş gibi görünen eş ve çocuk aslında bunu tahsil edemezken toplumun geneli ve devlet organları durumdan haberdar değildir.

İşte bu mağduriyeti eş ve çocuklar bakımından gidermek adına ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde Nafaka Takip Müdürlüğü adıyla bir Müdürlük kurulmasını, tahsil edilemeyen nafakaların bu kurumca alacağa halef olmak üzere ödenmesini temin etmek amacıyla bu teklif verilmektedir.

Yapılan son düzenlemelerle nafaka alacaklıları yasa ile korunmakta, nafaka verecek kişinin ödememesi durumunda Hapis cezasına kadar yaptırım getirilmekte, kişinin emekli maaşına sadece nafaka alacağı için haciz konulma yoluna gidilse de bu Kanun Teklifi ile boşanmalarla birlikte anne ve çocukların yaşadığı mağduriyetin hızlı bir şekilde önlenmesi ve nafaka kararlarının kağıt üzerinde kalmaması amaçlanmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1: Nafaka alacağını tahsil edemeyen eşe yardımcı olmak için ilgili Bakanlık bünyesinde Nafaka Takip Müdürlüğü adıyla bir Müdürlük kurulacağı öngörülmektedir.

MADDE 2: Nafaka alacağının, borçlunun ödeme kabiliyetinin olmadığının adli makamlarca kesinlik kazanması ve alacaklının muhtaç olması durumunda belli şart ve miktarda oluşturulan Müdürlükten ödenmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 3: Ödeme yapan Kurum, alacaklının halefi olacak ve borçludan tahsil hakkını kullanacaktır.

MADDE 4: Nafaka alacaklısının muhtaçlığının bitmesi ya da borçlunun ödeme im kanına ulaşması halinde ödemenin kesileceği, varsa haksız ödemelerin geri alınacağı düzenlenmektedir.

MADDE 5: Kurulacak Müdürlüğe merkezi yönetim bütçesinden pay ayrılacaktır, ancak sosyal riski muhtemel faydalanacaklara da yansıtmak mantığı içinde Cumhurbaşkanı’na yeni gerçekleştirilecek evlilik işlemleri üzerinden Kurum bütçesine kaynak oluşturmak adına bir miktar belirlemeye yetki verilmektedir.

GEÇİCİ MADDE 1: Kanun’un uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin süresi belirlenmektedir.

MADDE 6: Yürürlük maddesidir.

MADDE 7: Yürütme maddesidir.

NAFAKA ALACAKLILARININ KORUNMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde eşinden kendisi ve çocuğu için mahkemece bağlanan nafaka bedellerini tahsil edemeyen diğer eşin sorunlarına yardımcı olmak üzere Nafaka Takip Müdürlüğü kurulur.

MADDE 2: Eş ve çocuk için mahkemelerce bağlanan ve icra takibi sonunda icra müdürlüğünün kararı ile tahsilinin mümkün olmadığı anlaşılan nafaka alacakları, alacaklıların muhtaç olduklarının mülki amirce tespiti halinde 1.maddede oluşturulan Müdürlük bütçesinden bir yıl süre ile ödenir.

Ödeme süresi Muhtaçlığın sürmesi halinde bir yıl daha uzatılabilir.

Yapılacak ödeme aylık brüt asgari ücretten fazla olamaz.

MADDE 3: Kurum ödediği nafaka bedelleri miktarınca alacaklının halefi olup, borçludan tahsil hakkına sahiptir.

MADDE 4: Nafaka alacaklısı, muhtaçlığı bittiğinde ya da borçlunun ödeme imkanı doğduğunda durumu kuruma bildirmek zorundadır. Bu durumlarda ödeme sonlandırılır. Haksız ödemelerin iadesi sağlanır.

MADDE 5: Müdürlüğün bütçesine ayrılacak pay yanında gerçekleşen her evlilik işlemi üzerinden bir miktar tahsile Cumhurbaşkanı yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 1: Bakanlık kanunun yayımı itibariyle 3 ay içinde uygulamaya ilişkin yönetmeliği yayınlar.

MADDE 6: Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7: Bu Kanunun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Medeniyet yolunun taşlarını
sadece cesurlar döşer...

Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı

AYRINTILI BİLGİ