16 Ağustos, 2018

Fahrettin Yokuş Kanun Teklifi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelerine İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gerekçeleriyle birlikte ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

Fahrettin YOKUŞ

Konya Milletvekili

GENEL GEREKÇE

5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile, Cumhurbaşkanı adına denetim işlevi yürüten Devlet Denetleme Kuruluna her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarını denetleme yetkisi tanınmıştır. Kararname kapsamında doğrudan Cumhurbaşkanına bağlı ve onun talimatı ile çalışacak olan Devlet Denetleme Kuruluna verilen yetkiye göre Kurul’un, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara bağlı ve ilgili kuruluşları, meslek örgütleri ve işçi ve işveren örgütleri, dernekleri ve vakıfları her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetlemeye tabi tutabilecek olması, yine Kurul’un denetleyeceği kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi (gizli veya açık) hiçbir sınırlamaya tabii olmaksızın isteyebilmesi, meslek odalarının kısıtlanmasına sebep olacaktır.

“Devlet Denetleme Kurulu” adının da gösterdiği üzere, Kurulun sadece kamu kurumlarını denetlemesi gerekirken sivil toplumun bir unsuru olan meslek kuruluşları ve vakıfların da denetim kapsamına alınması demokratik toplum düzeninin gereklilikleri ile uyumsuzdur. Oysaki demokratik bir anlayış; meslek örgütleri, sendikalar ve diğer sivil toplum örgütlerinin bağımsız kalmalarını gerektirmektedir. Çağdaş hukuk anlayışı işlerliğini ancak bu şekilde sürdürebilecektir.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin, kendi içinde bir denetim mekanizmasının olması ve bu örgütlenmelerin bağımsız kalmaları, Anayasal düzenin işleyişi ve çağdaş bir hukuk anlayışının egemen kılınması bakımından temel bir zorunluluktur. Madde ile, bu anlayış çerçevesinde kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşları ile dernekler, vakıflar, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının Devlet Denetleme Kurulunun idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetim alanı dışında tanımlanması ve Devlet Denetleme Kurulunun görev alanının yeniden belirlenmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir.

DEVLET DENETLEME KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİNE İLİŞKİN BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 1/4/1981 tarihli 2443 sayılı Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelerine İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun adı “Devlet Denetleme Kurulu Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Kanun” şeklinde değiştirilmiş ve mülga 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Devlet Denetleme Kurulunun görevleri

MADDE 2- (1) Cumhurbaşkanının emriyle çalışan Devlet Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır:

a) İdarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapmak,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarının teftiş ve denetim birimleri arasında koordinasyon ve uyumlaştırma faaliyetlerini yürütmek,

c) Antlaşma veya sözleşmelerdeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerde inceleme ve araştırma yapmak,

ç) Kamu yönetimi ve kamu hizmetlerinin sunumunda saydamlık, verimlilik, etkinlik ve iyi yönetişim alanlarında çalışmalar yapmak,

d) Uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde görev alanıyla ilgili olarak katkı sağlamak ve çalışmalarda bulunmak, yapılan katkı ve çalışmaları izlemek ve gerektiğinde koordine etmek,

e) Mevzuatta verilen diğer görevleri yapmak,

f) Cumhurbaşkanının vereceği diğer işleri yapmak.

(2) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşları ile dernekler, vakıflar, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları, Devlet Denetleme Kurulunun idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetim alanı dışındadır.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Medeniyet yolunun taşlarını
sadece cesurlar döşer...

Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı

AYRINTILI BİLGİ