17 Ağustos, 2018

Aydın Adnan Sezgin Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih DÖNMEZ tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla. 16.08.2018

Aydın Adnan SEZGİN

Aydın Milletvekili

14 Ağustos 2018 tarihli ve 27 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, bazı taşınmazların Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kararda, söz konusu taşınmazların Aydın ili sınırları içinde yer alan J-559/E numaralı jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular işletme ruhsatı sahasındaki faaliyetler kapsamında yapılacak yatırımların devamı, termin planının aksamaması, üretim kuyuları açılması ile kuyulardan elde edilecek akışkanı taşıyacak boru hatlarının inşası amacıyla kamulaştırılacağı belirtilmiştir.

Bu çerçevede;

1) Söz konusu ruhsat, hangi kişi ya da kuruma, ne zaman verilmiştir?

2) Söz konusu ruhsata ilişkin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu ne zaman, hangi kurum tarafından hazırlanmıştır?

3) Yatırıma ilişkin ÇED raporunda yatırımın insan sağlığı, çevre, tarımsal üretim, hayvancılık ve doğal kaynaklar üzerindeki zararları ile ilgili maddeler nelerdir?

4) 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nda acele kamulaştırma için kamu yararı gözetilmesi gerektiği belirtilmektedir. 27 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında yapılan acele kamulaştırma işlemindeki kamu yararı nedir?

5) Aydın Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 2016 yılında hazırladığı “Aydın İli 2016 Yılı Çevre Durum Raporu”na göre Aydın’da toprak kirliliğinin en önemli ikinci nedeni JES akışkanlarıdır. Ayrıca JES’ler, havaya yoğuşmayan gazlar salarak Aydın’da hava kirliliğine ve kötü kokuya neden olmaktadır. Bunun sonucu olarak Aydın, Türkiye’de yaz dönemi kükürt dioksit hava kirliliğinin en yüksek olduğu ikinci il konumundadır. Türkiye’de kansere bağlı ölümler 2010-2013 döneminde %18 iken, bu sayı Aydın’da %42 olarak gerçekleşmiştir. Son yıllarda farkın daha da açıldığı söylenebilir.

Bu kapsamda, Türkiye’deki toplam JES’lerin %58’i Aydın’da iken, yeni bir JES’in, acele kamulaştırma yolu izlenerek yapılmasındaki kamu yararı nasıl açıklanabilir?

6) 2007 yılında 5686 sayılı “Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu”nun kabul edilmesinden bugüne kadar toplam kaç JES tesisi için, hangi gerekçelerle acele kamulaştırma kararı alınmıştır? Bunlar hangi tesislerdir ve işletme sahibi kişi ya da kurumlar kimlerdir?

Medeniyet yolunun taşlarını
sadece cesurlar döşer...

Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı

AYRINTILI BİLGİ